Rekisteröityminen on helppoa. Täytä vain alla olevat kentät ja luomme sinulle uuden tilin hetkessä!

Tilin tiedot

Profiilin tiedot

Tämän kentän näkevät: Jokainen

Tämän kentän näkevät: Kaikki käyttäjät

Tämän kentän näkevät: Kaikki käyttäjät Muokkaa

Kuka voi nähdä tämän kentän?
Sulje

Tämän kentän näkevät: Kaikki käyttäjät

Olen lukenut ja hyväksynyt käyttöehdot. (Pakollinen)

Omani.fi verkkopalvelun käyttösopimus ja rekisteriseloste

Käyttäjäsopimus Linnan Kehitys Oy:n ylläpitämään www.omani.fi – verkkopalveluun

 

1. Yleistä

1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "Sopimus") sovelletaan Linnan Kehitys Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoamaan www.omani.fi - nimiseen verkkopalveluun (jäljempänä "Palvelu"), jota luonnollinen tai juridinen henkilö (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palvelun Käyttäjästä ja Palveluntarjoajasta käytetään Sopimuksessa nimitystä "Osapuoli".

1.2. Sopimuksessa Palvelun aineistolla (jäljempänä "Aineisto") tarkoitetaan artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea muuta Palvelussa olevaa Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa.

1.3. Käyttäjällä voi olla Palvelun kautta pääsy linkkien myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien palveluihin tai verkkosivuille. Näiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksyntää. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Palveluntarjoajan hallinnassa eikä Palveluntarjoaja valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuulla.


2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Palveluntarjoajan tiedottamiseen, keskusteluun ja verkostoitumiseen perustuvaa verkkopalvelua. Myös Käyttäjillä on mahdollisuus tiedottaa ja aloittaa sekä kommentoida keskusteluja.


3. Palvelun käyttöoikeus ja rekisteröinti

Ennen kuin Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua, on Käyttäjän rekisteröidyttävä Palvelun Käyttäjäksi. Käyttäjältä tiedustellaan tätä koskevia yhteys- ym. tietoja (jäljempänä "Rekisteröintitiedot"). Käyttäjä sitoutuu antamaan vaaditut tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä sitoutuu pitämään tiedot ajan tasalla. Jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä Rekisteröintitietoja, Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi kohdan 8.3. mukaisesti.

 

4. Palvelun ylläpito ja virhetilanteet

4.1. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

4.2 Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmansien tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat Käyttäjän aiheuttamia.

4.3. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä edellä kohdissa 4.1, 4.2 ja 6.2 mainittujen häiriöiden tai virheiden johdosta, mukaan lukien Käyttäjän liikevaihdon tai good will -arvon vähentymisen kaltaiset välilliset tai epäsuorat vahingot.


5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

5.1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää/hyväksyy rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneista toimista kuin omistaan sekä vahingosta ja kuluista, jotka Palveluntarjoajalle aiheutuvat sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan haltuunsa. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on luvatta saanut haltuunsa Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan, Osapuolen on välittömästi ilmoitettava tästä toiselle Osapuolelle. Tiedon saatuaan Palveluntarjoaja poistaa käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvän käyttöoikeuden ja ryhtyy harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

5.2. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaali-oikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

5.3 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

5.4 Palvelun Käyttäjä vastaa Palveluun lähettämänsä tai Palvelun kautta välittämänsä Aineiston laillisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Aineisto ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

5.5 Palvelun edelleen myynti ja muu tarjoaminen kolmansien käyttöön on kielletty.

5.6 Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle korvauksetta oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Käyttäjä on Palvelussa tuonut saataville. Tämä ei kuitenkaan koske Palvelussa ylläpidettyihin sähköpostiviestipalveluihin talletettuja sähköpostiviestejä, jotka ovat aina luottamuksellisia eikä Käyttäjän kotisivuilla olevaa Aineistoa.

5.7 Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa Käyttäjän toiminnan tai Aineiston laillisuutta tai hyvän tavan mukaisuutta. Mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä on toiminut kohtien 5.3. ja 5.4. vastaisesti Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa Aineisto tai sen osa siltä osin kuin on tarpeen kohtien 5.3. ja 5.4. mukaisen toiminnan tai olosuhteen keskeyttämiseksi.

5.8 Käyttäjällä ei ole oikeutta hyvitykseen kohdan 5.7. mukaisista toimista. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja vahingoista, joita Palveluntarjoajalle Käyttäjän kohtien 5.3 ja 5.4 vastaisista toimista aiheutuu.

5.9 Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelun Käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät sen laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet aiheuta haittaa tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

 


6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Palvelun ja sen sisältämän Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston sekä Palvelun ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen, mukaan lukien niiden päivitykset ja korvaavat vastaavat ohjelmistot, omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajalle.

6.2 Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että Käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten Palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

6.3. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja Palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.


7. Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjää koskevia Rekisteröintitietoja tai niiden osia omissa rekistereissään. Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, Palvelun käytön tutkimiseen ja Palvelun edelleen kehittämiseen. Käyttäjä voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin erillisellä ilmoituksella.

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, Käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Palveluntarjoajan rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.


8. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

8.1 Sopimus tulee Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt Sopimuksen ehdot rekisteröimällä Palveluun ja kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjätunnuksen ja salasanan.

8.2 Sopimus voidaan purkaa ja Palvelun käyttö päättää välittömästi, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta, eikä 14 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta huolimatta oikaise rikkomustaan.

8.3 Palveluntarjoajalla on oikeus seuraavissa tapauksissa purkaa Sopimus päättymään välittömästi:

a) Jos Käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti Sopimuksen kohtien 5.3. ja 5.4. vastaisesti tai muuten kohtien 5.3. ja 5.4. vastaisesti toimittuaan ei välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjaa toimintaansa tai poista tai pyri parhaan kykynsä mukaan poistamaan Sopimuksen kohdan 5.4. vastaista Aineistoa;
b) Jos Käyttäjä käyttää Palvelua Sopimuksen kohdan 5.5. vastaisesti;
c) Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä Rekisteröintitietoja
d) Käyttäjän rekisteröitymisessä antamat tiedot ovat vanhentuneita


9. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osapuolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta Sopimuksen täyttämiseen.


10. Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

10.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan.

10.2 Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai sille, jolle liiketoiminta siirtyy.


11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan ensiasteessa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.


 

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Luotu 21.8.2015

1. Rekisterinpitäjä

Linnan Kehitys Oy
Y-tunnus: 0832624-0
Kotipaikka: Hämeenlinna

Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
info@linnan.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhteyshenkilö: 

Mirva Lemmetty
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
Puh. 045 632 5381
etunimi.sukunimi@linnan.fi


3. Rekisterin nimi

Linnan Kehitys Oy:n Omani palvelun asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen hoitaminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien tallentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, tutkimustoiminta sekä muut vastaavat tarkoitukset.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

·       yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. osoitteet)

·       rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus)

·       Yritys ja titteli

·       asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

·       asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

·       mahdolliset luvat ja suostumukset

·       mahdolliset tarjonnanestotiedot

·       mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
 

·       asiakkaalta puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla antamat tiedot

·       evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot

·       Linnan Kehitys Oy:n henkilörekistereistä saadut tiedot

·       VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalta saadun suostumuksen perusteella:

suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
 

Tietoja ei  luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 524 3261 (kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min) tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Linnan Kehitys Oy:n henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjistä muodostuu käyttäjälogi. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Sähköisesti tallennetut tiedot. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?